ข่าวเด่น

กฏกระทรวง กำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

กฏกระทรวง กำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

กฏกระทรวง กำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา[...]
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจำนวนของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาล ของส่วนราชการ โรงพยาบาล หรือองค์การสาธารณกุศล ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้ามะพร้าว ปี 2559 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

สาระน่ารู้

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรประจำเดือน ธันวาคม 2558

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรประจำเดือน ธันวาคม 2558

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรประจำเดือน ธันวาคม 2558 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   [...]
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ชิปปิ้ง) ที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2559

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ชิปปิ้ง) ที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2559

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ชิปปิ้ง) ที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)[...]