ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 84/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

ประกาศกรมศุลกากรที่ 84/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

ประกาศกรมศุลกากรที่ 84/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ที่มา[...]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 135) พ.ศ. 2559

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 135) พ.ศ. 2559

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 135) พ.ศ. 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) [...]

[...]

สาระน่ารู้

ประกาศส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณไหมดิบ ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลงWTO สำหรับปี 2559

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณไหมดิบ ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลงWTO สำหรับปี 2559

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณไหมดิบ ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโ[...]