E-Customs Service CO., LTD. | โปรแกรมบริการงานด้าน กรมศุลกากร

ข่าวเด่น

ขอความร่วมมือผู้ใช้งานระบบของ ECS ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทาง e-mail

ขอความร่วมมือผู้ใช้งานระบบของ ECS ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทาง e-mail

เนื่องจากการตรวจสอบพบว่าฐานข้อมูล e-mail สำหรับการแจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้งานของทาง ECS ที่ใช้อยู่ในปัจจ[...]
กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 6/2562 เรื่อง เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 6/2562 เรื่อง เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 6/2562 เรื่อง เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่[...]
กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2562 เรื่อง การเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่นและ/หรือเงินประกัน และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.123

สาระน่ารู้

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวั[...]
กรมศุลกากรจึงได้เผยแพร่ "คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-Tracking "

กรมศุลกากรจึงได้เผยแพร่ "คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-Tracking "

กรมศุลกากรได้เผยแพร่ "คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-Tracking " (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ที่มา : กรม[...]