E-Customs Service CO., LTD. | โปรแกรมบริการงานด้าน กรมศุลกากร

ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 121/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลการขยายของที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 121/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลการขยายของที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 121/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลการขยายของที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรคล[...]
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) พ.ศ. 2560

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) พ.ศ. 2560

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRON[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 114/2560 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้านำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

ประกาศกรมศุลกากรที่ 114/2560 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้านำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

ประกาศกรมศุลกากรที่ 114/2560 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้านำเข้[...]

สาระน่ารู้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (รายละเอียด[...]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า” รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า” รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า” รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 [...]