E-Customs Service CO., LTD. | โปรแกรมบริการงานด้าน กรมศุลกากร

ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยรถยนต์สำเร็จรูป

ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยรถยนต์สำเร็จรูป

ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิ[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 134/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมศุลกากรที่ 134/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมศุลกากรที่ 134/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามเอกสารแน[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 133/2561 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 133/2561 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 133/2561 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการท[...]

สาระน่ารู้

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561[...]
กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา :[...]