E-Customs Service CO., LTD. | โปรแกรมบริการงานด้าน กรมศุลกากร

ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 62/2560 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการปกครอง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 62/2560 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการปกครอง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 62/2560 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการปกค[...]
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำข้าวสาลีเข้าม[...]
เอกสารการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร เรื่อง Free Zone Operator

เอกสารการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร เรื่อง Free Zone Operator

กรมศุลกากรได้เผยแพร่ข้อมูล เอกสารการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง Free Zone Oper[...]

สาระน่ารู้

ปรับปรุงข้อมูลพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าประเภทยางพาราที่ควบคุมโดย กยท.

ปรับปรุงข้อมูลพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าประเภทยางพาราที่ควบคุมโดย กยท.

ปรับปรุงข้อมูลพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าประเภทยางพาราที่ควบคุมโดย กยท.(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) [...]
มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย

มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย

กรมศุลกากรได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริการทางศุลกากรที่สำคัญ เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบร[...]