E-Customs Service CO., LTD. | โปรแกรมบริการงานด้าน กรมศุลกากร

ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 168/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการปกครอง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 168/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการปกครอง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 168/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการปก[...]
กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ท[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยรถยนต์สำเร็จรูป

ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยรถยนต์สำเร็จรูป

ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิ[...]

สาระน่ารู้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)(ฉบับที่ 3)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)(ฉบับที่ 3)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC D[...]
กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561[...]