กระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง | E-Customs Service CO., LTD.

กระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

Posted in สาระน่ารู้