คู่มือการตรวจประเมินสถานที่นำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | E-Customs Service CO., LTD.

คู่มือการตรวจประเมินสถานที่นำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

คู่มือการตรวจประเมินสถานที่นำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ที่มา : สำนักด่านอาหารและยา

Posted in สาระน่ารู้