การลงทะเบียนเป็นผู้ขอถ่ายลำและผู้ขอผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ | E-Customs Service CO., LTD.

การลงทะเบียนเป็นผู้ขอถ่ายลำและผู้ขอผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากการผ่านแดนตามความตกลงด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำหรือการผ่านแดนตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ทางทีมงานจึงขอส่งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเป็นผู้ขอถ่ายลำและผู้ขอผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ประกาศกรมศุลกากรที่ 134/2560 เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ขอถ่ายลำและผู้ขอผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

คำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 13/2560 เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ขอถ่ายลำและผู้ขอผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ขอถ่ายลำ-ผ่านแดนทางอิเล็กทรอสิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

** จะมีประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำหรือการผ่านแดนออกมาในภายหลัง

 

ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น
Recent Posts