มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย | E-Customs Service CO., LTD.

มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย

กรมศุลกากรได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริการทางศุลกากรที่สำคัญ เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการและผู้มาติดต่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 
ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้
Recent Posts