ประกาศกรมศุลกากรที่ 186/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า | E-Customs Service CO., LTD.

ประกาศกรมศุลกากรที่ 186/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

ประกาศกรมศุลกากรที่ 186/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป เมื่อกรมศุลกากรมีการอัพเดทข้อมูลรหัสสถิติสินค้าตามประกาศนี้ โปรแกรมจะอัพเดทข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ

 
ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น
Recent Posts