ประกาศกรมศุลกากรที่ 140/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 162/2560 (เขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์) | E-Customs Service CO., LTD.

ประกาศกรมศุลกากรที่ 140/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 162/2560 (เขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 140/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 162/2560 (เขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 
ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น