ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 66/2561 (การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) | E-Customs Service CO., LTD.

ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 66/2561 (การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 66/2561 (การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น