ประกาศกรมศุลกากรที่ 174/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจของที่กำลังผ่านพิธีการ หรืออยู่ในอำนาจกำกับตรวจตราของศุลกากร | E-Customs Service CO., LTD.

ประกาศกรมศุลกากรที่ 174/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจของที่กำลังผ่านพิธีการ หรืออยู่ในอำนาจกำกับตรวจตราของศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 174/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจของที่กำลังผ่านพิธีการ หรืออยู่ในอำนาจกำกับตรวจตราของศุลกากร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 
ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น
Recent Posts