ประกาศกรมศุลกากรที่ 22/2561 เรื่อง ข้อกำหนดและขอบเขตกระบวนการทดสอบครั้งที่สองของกรมศุลกากร | E-Customs Service CO., LTD.

ประกาศกรมศุลกากรที่ 22/2561 เรื่อง ข้อกำหนดและขอบเขตกระบวนการทดสอบครั้งที่สองของกรมศุลกากร