ประกาศกรมศุลกากรที่ 87/2560 เรื่อง การดำเนินการกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี | E-Customs Service CO., LTD.

ประกาศกรมศุลกากรที่ 87/2560 เรื่อง การดำเนินการกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี

ประกาศกรมศุลกากรที่ 87/2560 เรื่อง การดำเนินการกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 
ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น