ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 8 / 2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก | E-Customs Service CO., LTD.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 8 / 2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 8 / 2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ที่มา : สมาคมสโมสรนักลงทุน

 

Posted in ข่าวเด่น
Recent Posts