ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยรถยนต์สำเร็จรูป | E-Customs Service CO., LTD.

ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยรถยนต์สำเร็จรูป

ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยรถยนต์สำเร็จรูป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 
ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น