ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)(ฉบับที่ 3) | E-Customs Service CO., LTD.

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)(ฉบับที่ 3)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)(ฉบับที่ 3) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ที่มา : กรมสรรพสามิต

Posted in สาระน่ารู้