ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) | E-Customs Service CO., LTD.

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกร็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตามและสามารถละลายน้ำได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผงตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร เป็นตอนที่ 16 สินค้าอื่น ๆ
ที่มา : กรมสรรพสามิต

Posted in สาระน่ารู้
Recent Posts