ประกาศกรมศุลกากรที่ 268/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะกรรมการกรมปศุสัตว์ มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป | E-Customs Service CO., LTD.

ประกาศกรมศุลกากรที่ 268/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะกรรมการกรมปศุสัตว์ มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศกรมศุลกากรที่ 268/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะกรรมการกรมปศุสัตว์ มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น