ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเปิดตรวจของเพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า | E-Customs Service CO., LTD.

ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเปิดตรวจของเพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า

ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเปิดตรวจของเพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 
ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น
Recent Posts