helpdesk | E-Customs Service CO., LTD.

Blog Archives

ประกาศกรมศุลกากรที่ 190/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 190/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ปรับปรุงรหัสสถิติสินค้าประเภทข้าว (10.06) และสินค้าประเภทยางพารา (40.10) มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 10 กันยายน 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) มีการเพิ่มเติมจากครั้งก่อน 1,278 รายการ โดยเราได้แสดงรายละเอียดไว้ใน Sheet “added” เพื่อเพิ่มความสะดวก และเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาต/ใบรับรอง ในระบบของกรมศุลกากรต่อไป   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้

ประกาศกรมศุลกากรที่ 185/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1

ประกาศกรมศุลกากรที่ 185/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 2 กันยายน 2562

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 2 กันยายน 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้

ประกาศกรมศุลกากรที่ 165/2562 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้า ส่งของออก สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 165/2562 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้า ส่งของออก สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 22 สิงหาคม2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้

ประกาศกรมศุลกากรที่ 164/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 132/2562 [เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน]

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 164/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 132/2562 [เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน] (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 4/2562 เรื่องการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 4/2562 เรื่องการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 134/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 134/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น