helpdesk | E-Customs Service CO., LTD.

Blog Archives

กระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง

59653

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

Posted in สาระน่ารู้

การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ

Customs

กรมศุลกากรได้เผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 44/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง (18/3/62) กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 18 มีนาคม 2562

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเผยแพร่เอกสาร เรื่อง คู่มือพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเผยแพร่เอกสาร เรื่อง คู่มือพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

Posted in สาระน่ารู้

ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 66/2561 (การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 66/2561 (การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 40/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2560

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 40/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2560(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้

กรมศุลกากรได้เผยแพร่เอกสาร พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

กรมศุลกากรได้เผยแพร่เอกสาร พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้

ประกาศ การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

กรมศุลกากรได้เผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 22/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้

ขอความร่วมมือผู้ใช้งานระบบของ ECS ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทาง e-mail

QR_Code

เนื่องจากการตรวจสอบพบว่าฐานข้อมูล e-mail สำหรับการแจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้งานของทาง ECS ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 4 ปี มาแล้ว มีผู้ลงทะเบียนไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้การส่งข่าวในแต่ละครั้ง ใช้เวลาในการดำเนินการเป็นจำนวนมากเนื่องจาก mail Server ได้จำกัดปริมาณผู้รับต่อครั้ง เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย และยังพบว่าในปัจจุบัน มี e-mail จำนวนมาก ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือมีข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ทุกครั้งที่ส่งข่าวสาร จะมี Error ตามมาเป็นจำนวนมาก ทาง ECS จึงขอความร่วมมือผู้ใช้งานที่ต้องการรับข่าวสารทาง e-mail ทุกท่าน สละเวลาเข้าไปลงทะเบียนรับข่าวสารทาง e-mail เพื่ออัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน

Posted in ข่าวเด่น
Recent Posts