helpdesk | E-Customs Service CO., LTD.

Blog Archives

พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง (02/12/62)

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้

การบังคับใช้ประกาศรถยนต์ใช้แล้ว

กรมการค้าต่างประเทศ 1

กรมการค้าต่างประเทศ แจงข้อกำหนดและการบังคับใช้ประกาศห้ามนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว ก่อนจะมีผลบังคับใช้ 10 ธ.ค. นี้ ย้ำหากนำเข้ารถยนต์ภายใต้ระเบียบเดิมต้องดำเนินการไม่เกินวันที่ 9 ธ.ค. 62 เท่านั้น   นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลใช้บังคับวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยกำหนดห้ามนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วหลายชนิด โดยเฉพาะรถยนต์นั่งใช้แล้วส่วนตัว ซึ่งใบอนุญาตนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วทุกประเภทที่ออกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายฉบับเดิม จะมีอายุไม่เกินวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วจะต้องนำเข้ารถยนต์ให้แล้วเสร็จภายในอายุใบอนุญาตด้วย   สำหรับการนำเข้ารถยนต์ลักษณะพิเศษใช้แล้ว อาทิ รถหัวลาก รถเครนและปั่นจั่น และการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วที่ได้รับบริจาคของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศล อาทิ

Posted in ข่าวเด่น

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้

ประกาศกรมศุลกากรที่ 241/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัตว์

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 241/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดนของยานพาหนะภายใตับันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (IICBTA) และบทเพิ่มเติม (Addendum) ณ จุดผ่านแดนแม่สอด-เมียวดี

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดนของยานพาหนะภายใตับันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (IICBTA) และบทเพิ่มเติม (Addendum) ณ จุดผ่านแดนแม่สอด-เมียวดี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) มีการเพิ่มเติมจากครั้งก่อน 114 รายการ โดยเราได้แสดงรายละเอียดไว้ใน Sheet “added” และได้เพิ่มเติมในส่วนของสินค้าที่ถูกถอดออก และแก้ไขรายละเอียดสินค้าในระบบ เพื่อเพิ่มความสะดวก และเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาต/ใบรับรอง   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561 [เขตการค้าเสรีอาเซียน (ATIGA)]

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561 [เขตการค้าเสรีอาเซียน (ATIGA)] (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 24 กันยายน 2562

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 24 กันยายน 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) มีการเพิ่มเติมจากครั้งก่อน 1 รายการ (ลูกเป็ดสำหรับทำพันธุ์ 0105.13.10) โดยเราได้แสดงรายละเอียดไว้ใน Sheet “added” เพื่อเพิ่มความสะดวก และเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาต/ใบรับรอง ในระบบของกรมศุลกากรต่อไป โปรแกรมของ ECS จะทำการอัพเดทฐานข้อมูลดังกล่าวเข้าในระบบให้โดยอัตโนมัติ   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้

บทความทางวิชาการ : การเดินทางไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ด้วยการจัดทำแผนที่นำทางการบริหารจัดการระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของกระทรวงการคลัง

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

บทความทางวิชาการ : การเดินทางไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ด้วยการจัดทำแผนที่นำทางการบริหารจัดการระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของกระทรวงการคลัง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้
Recent Posts