ข่าวเด่น | E-Customs Service CO., LTD.

Blog Archives

ประกาศกรมศุลกากรที่ 268/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะกรรมการกรมปศุสัตว์ มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 268/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะกรรมการกรมปศุสัตว์ มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอการแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 264/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 264/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 249/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 160/2560 (ประกาศกรมศุลกากรที่ 160/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – ญี่ปุ่น)

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 249/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 160/2560 (ประกาศกรมศุลกากรที่ 160/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – ญี่ปุ่น) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 9 / 2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011)

BOI

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 9 / 2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : สมาคมสโมสรนักลงทุน

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 8 / 2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก

BOI

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 8 / 2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ที่มา : สมาคมสโมสรนักลงทุน  

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2561 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 207/2559

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2561 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 207/2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เป็นการยกเลิก สินค้าองุ่นสด พิกัด 0806.10.00 รหัสสถิติ 000 ออกจากพิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัตว์

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

การยางแห่งประเทศไทย ได้แจ้งหนังสือ เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

LOGO_

การยางแห่งประเทศไทย ได้แจ้งหนังสือ เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป   ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

Posted in ข่าวเด่น
Recent Posts