ข่าวเด่น | E-Customs Service CO., LTD.

Blog Archives

การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ

Customs

กรมศุลกากรได้เผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 44/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 66/2561 (การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 66/2561 (การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 40/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2560

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 40/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2560(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ขอความร่วมมือผู้ใช้งานระบบของ ECS ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทาง e-mail

QR_Code

เนื่องจากการตรวจสอบพบว่าฐานข้อมูล e-mail สำหรับการแจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้งานของทาง ECS ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 4 ปี มาแล้ว มีผู้ลงทะเบียนไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้การส่งข่าวในแต่ละครั้ง ใช้เวลาในการดำเนินการเป็นจำนวนมากเนื่องจาก mail Server ได้จำกัดปริมาณผู้รับต่อครั้ง เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย และยังพบว่าในปัจจุบัน มี e-mail จำนวนมาก ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือมีข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ทุกครั้งที่ส่งข่าวสาร จะมี Error ตามมาเป็นจำนวนมาก ทาง ECS จึงขอความร่วมมือผู้ใช้งานที่ต้องการรับข่าวสารทาง e-mail ทุกท่าน สละเวลาเข้าไปลงทะเบียนรับข่าวสารทาง e-mail เพื่ออัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน

Posted in ข่าวเด่น

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 6/2562 เรื่อง เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 6/2562 เรื่อง เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2562 เรื่อง การเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่นและ/หรือเงินประกัน และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.123

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2562 เรื่อง การเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่นและ/หรือเงินประกัน และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.123 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 302/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter)

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 302/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 283/2561 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 144/2560

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 283/2561 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 144/2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 279/2561 เรื่อง สูตรมาตรฐานที่ 1/2561-10/2561 ชนิดสินค้า เครื่องเพชรพลอยรูปพรรณชนิดต่าง ๆ และเครื่องเพชรพลอยรูปพรรณทำด้วยโลหะเงินเจือชนิดต่าง ๆ

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 279/2561 เรื่อง สูตรมาตรฐานที่ 1/2561-10/2561 ชนิดสินค้า เครื่องเพชรพลอยรูปพรรณชนิดต่าง ๆ และเครื่องเพชรพลอยรูปพรรณทำด้วยโลหะเงินเจือชนิดต่าง ๆ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 268/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะกรรมการกรมปศุสัตว์ มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

ประกาศกรมศุลกากรที่ 268/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะกรรมการกรมปศุสัตว์ มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น
Recent Posts