Downloads | E-Customs Service CO., LTD.

Downloads

เอกสาร Update ECS
เอกสารเพิ่ม Gateway และ Software
การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร ประกาศที่ 64/2561
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ประกาศที่ 61/2561
แบบคำร้องขอรับอนุญาตเคาน์เตอร์บริการ(ป.62/2552) ประกาศ 302/2561
หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบฟอร์มกรมศุลกากร
การลงทะเบียนผู้ขอถ่ายลำและผู้ขอผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศที่ 134/2560