Loading...

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด

ข้อมูลเบื้องต้น

บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด เราดำเนินการทางด้านบริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนิติบุคคล กับ หน่วยงานภาครัฐ เป็นหลัก ซึ่งอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ดำเนินการในการติดต่อ และ ให้บริการหลังการขาย

ขอบเขตของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ECS

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้ภายในบริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องการจะติดต่อ และ หน่วยงานภาครัฐเหล่านั้นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่บริษัทได้ร้องขอจากผู้ใช้บริการ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ ผู้ให้บริการ Gateway, ผู้ให้บริการ Thailand National Single Window และ ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ECS เพื่อสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EU รวมถึงเพื่อรับรองสิทธิของคุณภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ECS บริษัทฯ อาจทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและข้อกำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ด้วย บริษัท ECS ยืนยันว่าคุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบหากมีการการปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนสำคัญในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และ ECS จะโพสต์ไปยังเว็บไซต์ www.e-customs.co.th ในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย ก่อนที่การปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลบังคับ

การรับรองของเรา

 1. ข้อมูลของคุณจะถูกนำมาประมวลผล แต่จะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความเป็นธรรม และ โปร่งใส
 2. ข้อมูลของคุณจะถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ชัดแจ้ง และชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่ถูกประมวลผลต่อไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้
 3. ข้อมูลของคุณจะเพียงพอ เกี่ยวเนื่อง และ จำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นกับวัตถุประสงค์ซึ่งข้อมูลจะถูกประมวลผล
 4. ข้อมูลของคุณจะเพียงพอ และในกรณีที่จำเป็นข้อมูลจะถูกเก็บอย่างเป็นปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนที่มีเหตุผลเพื่อรับรองว่าข้อมูลของคุณจะมีความถูกต้อง เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผล และจะถูกลบหรือยืนยันโดยไม่ชักช้า
 5. ข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่อนุญาตให้การระบุถึงตัวตนมีระยะเวลาการเก็บยาวนานกว่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บเพื่อการประมวลผล
 6. ข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผลในลักษณะที่มีการรับรองความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลนั้น รวมถึงการป้องกันต่อการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดกฎหมาย และป้องกันต่อการสูญหายโดยอุบัติเหตุ การทำลาย การทำให้เสียหาย โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมหรือวิธีการที่เป็นระบบ

ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ

 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตนของบุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้ หมายความถึง บุคคลหนึ่งซึ่งสามารถถูกระบุตัวตนได้โดยเฉพาะเจาะจงโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยอ้างอิงจากตัวบ่งชี้ใด ๆ
 • ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องต่อบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้
 • ข้อมูลระบบ หมายถึง ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อคุณส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ รวมถึง ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, วันที่ เวลา ประเด็นคำถาม ต่าง ๆ เป็นต้น
 • ข้อมูลที่ตั้ง หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจาก GPS, Wi-Fi, เข็มทิศ เครื่องวัดความเร่ง IP Address หรือโพสต์สาธารณะซึ่งระบุข้อมูลที่ตั้ง รวมถึงข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน และ สถานที่ทำงานของคุณ
  หมายเหตุ : ข้อความ “ข้อมูล” ระบุในนโยบายส่วนบุคคลนี้ หมายความถึงข้อมูลทุกประเภทที่ได้กล่าวข้างต้น

ข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เราจัดเก็บ

 • ชื่อ - นามสกุล
 • อีเมล
 • ที่อยู่
 • ที่อยู่สำนักงาน
 • ตำแหน่งงาน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)

ข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เราส่งต่อให้หน่วยงานอื่น

 • สำเนาบัตรประชาชน ที่จะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่านำไปใช้เพื่อการใด

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ

การประมวลผลข้อมูลของคุณนั้น หมายถึง การดำเนินการใด ๆ หรือชุดกระบวนการดำเนินการใดซึ่งกระทำต่อข้อมูลของคุณไม่ว่าโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่

ประเภคข้อมูล วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
 • ชื่อ - นามสกุล
 • อีเมล
 • ที่อยู่
 • ที่อยู่สำนักงาน
 • ตำแหน่งงาน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)
 • เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานของ ECS กับ คุณ
 • เพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ สำหรับบริการหลังการขาย หรือ การให้บริการ
จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งต่อ
 • ข้อมูลสำเนาบัตรประชาชน ที่จะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่านำไปใช้เพื่อการใด
 • เพื่อใช้ในการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร
 • เพื่อใช้ในการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นต่อหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ (Gateway / Service Provider), หน่วยงานออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ไม่เกิน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสาร และ ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที โดยไม่มีการทำสำเนาใด ๆ
ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลคำถามที่ส่งมาในระบบ
 • เพื่อใช้ในการประมวลผล และ แจ้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับตอบคำถาม หรือ แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก
ไม่เกิน 10 ปี
ข้อมูลระบบ
 • เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูลในฐานข้อมูล
ไม่เกิน 10 ปี

การแชร์ข้อมูลของคุณ

ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมในการส่งต่อข้อมูลของคุณ เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามซึ่งกำหนดตัวตนได้แน่นอนและมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานเดียวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ECS เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือ องค์กรอื่น ๆ ที่กฎหมายระบุให้ต้องแชร์ข้อมูลด้วย

ความยินยอมของคุณ

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
  คุณมีสิทธิในการได้รับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปประมวลผลหรือไม่ และ ในบางกรณีคุณอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล, ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล (โปรดดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ”), ผู้รับ หรือผู้จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการที่ข้อมูลถูกเปิดเผยหรือจะถูกเปิดเผย, (โปรดดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ECS “ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลของคุณ”), สิทธิในการร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง หรือการร้องขอลบข้อมูลของคุณ (โปรดดูด้านล่าง)
 2. สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง
  คุณมีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องตรงกับความจริง รวมถึงสิทธิในทำให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์ขึ้นโดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 3. สิทธิในการขอให้ลบ (สิทธิที่จะถูกลืม)
  คุณมีสิทธิที่จะได้รับการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเรา ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดเก็บหรือประมวลผลอีกต่อไป หรือในกรณีที่คุณถอนความยินยอม หรือในกรณีการประมวลผลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. คุณมีสิทธิที่จะได้รับการจำกัดการประมวลผลจากเรา ในกรณีใดกรณีหนึ่งหากปรากฎเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • ความถูกต้องของข้อมูลของคุณถูกโต้แย้ง (ในช่วงเวลาที่คุณให้เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของคุณ)
  • การประมวลผลข้อมูลของคุณผิดกฎหมาย
  • ข้อมูลของคุณไม่มีความจำเป็นต่อการประมวลผลของเราอีกต่อไป
   หมายเหตุ: กรณีที่กฎหมายบังคับให้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั้น เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกครั้งสำหรับการฟ้องร้องต่อสู้คดี หรือเพื่อการป้องกันอื่น ๆ
 5. สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล
  คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลของคุณที่ได้ให้ไว้กับเราแบบเป็นรูปธรรม สามารถใช้ได้ทั่วไป และในรูปแบบที่สามารถใช้เครื่องมืออ่านได้ คุณยังมีสิทธิที่จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลอื่น ๆ และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ คุณมีสิทธิที่จะให้เราถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่น ๆ โดยตรงหากสามารถกระทำได้ทางเทคนิค
  หมายเหตุ: เราจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งได้ถูกส่งต่อให้แก่บุคคลอื่น
 6. สิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ
  • คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านในการประมวลผลข้อมูลของคุณไม่ว่าเวลาใด ๆ
  • ในกรณีที่ข้อมูลของคุณถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดทางตรง คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลเพื่อการตลาดนั้น รวมถึงการรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องต่อการตลาดทางตรงนั้น ๆ
 7. สิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจโดยอิงจากการประมวลผลโดยอัตโนมัติ รวมถึงการ profiling คุณมีสิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอิงจากเพียงการประมวลผลโดยอัตโนมัติ รวมถึง profiling ซึ่งมีผลทางกฎหมายต่อคุณ อย่างไรก็ตาม สิทธินี้ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่การตัดสินใจนั้นจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับ ECS และ/หรือ การตัดสินใจตามที่คุณให้ความยินยอม

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

ในการคุ้มครองและป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น ECS ได้วางมาตรการควบคุมภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อป้องกัน และให้ความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลสำเนาบัตรประชาชน นอกจากนี้ ECS ยังได้วางระบบเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณ เช่น ระบบการเข้าใช้ผ่าน User / Password และ ระบบการเข้ารหัสข้อมูลในฐานข้อมูลที่จัดเก็บ

กำหนดการตั้งค่าด้วยตนเอง

หากคุณต้องการปรับเปลี่ยน เพิกถอน หรือการไม่กดเลือก (opt-out) ซึ่งความยินยอมของคุณ หากคุณมีคำถาม หรือข้อแนะนำติชมใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว หรือการบังคับใช้นโยบายดังกล่าว โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ทางเว็บไซต์ยินดีที่จะตอบคำถามและรับฟังข้อแนะนำติชม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการบริการของ ECS ให้ดีขึ้นต่อไป คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ เบอร์โทร 02-105-8585 แผนก CRM