Loading...

Update Patch

ประวัติการอัพเดตโปรแกรม

System.Net (6.0.2) 3/11/2023

ปรับแก้ไขปัญหาเรื่อง VPN กรณีเปิดโปรแกรมใหม่ จะดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ทุกครั้ง

Common.Net (6.0.2) 8/11/2023

แก้ไขปัญหาเปิดโปรแกรม Common ฝั่ง Client ไม่ขึ้น

Export.Net (6.0.5) 4/1/2023

แก้ไขปัญหาไม่สามารถรับเข้าข้อมูล Master จากเมนู Import from Zip

Export.Net (6.0.4) 20/12/2023

เพิ่ม Default กำหนดรูปแบบแสดงปีในรายงาน

Export.Net (6.0.2) 16/11/2023

ปรับเพิ่มการทำงานแบบ VPN

E-Import (4.0.383) 22/11/2023

โปรแกรมเช็คก่อนว่าหาก REF ที่ระบุใน INVB มีสถานะ 02 /03 /04 แล้ว ไม่ควร Import INVB ได้

Import.Net (6.0.9) 20/12/2023

แก้การคำนวณภาษีอากรขาเข้าให้คำนวณได้ถูกต้อง ทุกกรณี

E-Export (3.0.528) 22/11/2023

โปรแกรมเช็คก่อนว่าหาก REF ที่ระบุใน INVB มีสถานะ 02 /03 /04 แล้ว ไม่ควร Import INVB ได้

Goods.Net (6.0.2) 16/11/2023

เมนู Transfer type ข้อ 2 เพิ่มการจดจำ Path ล่าสุด

Goods.Net (6.0.2) 16/11/2023

ปรับเพิ่มการทำงานแบบ VPN

Short.Net (6.0.3) 4/1/2024

แก้ไขปัญหาการ Create reference

Short.Net (6.0.2) 16/11/2023

เมนู Transfer type ข้อ 2 เพิ่มการจดจำ Path ล่าสุด

Short.Net (6.0.2) 16/11/2023

ปรับเพิ่มการทำงานแบบ VPN

E-Manifest (4.5.6) 31/1/2024

ขอเพิ่มช่อง จำนวนวันฟรีทามและคำนวนวันห้ามปล่อยตู้ พิมพ์รายงานออกบน DO FROM

Report Builder System (1.3.0) 14/7/2023

• เพิ่มการ Encrypt รหัสผ่าน • ปรับการเก็บข้อมูลการสร้าง schedule เพื่อแสดงให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายขึ้น • เพิ่ม script ปรับโครงสร้างฐานข้อมูล “ปรับ_ECS_Report20230705.sql

Report Builder System (1.2.2) 30/6/2023

• ปรับให้ส่งอีเมลให้เจ้าของ Task กรณีที่ file not found ของ auto pdf • ปรับหน้าแสดงรายการ Task ของ report และ auto pdf กรณีคลิ๊กขวาที่ช่อง Create by จะแสดงข้อมูลอีเมลของ user นั้น • เพิ่มการตรวจสอบการลบ User หากมีการทำไปใช้สร้าง Schedule แล้วจะฟ้องเตือนและไม่สามารถลบได้ • เพิ่ม script ฟังก์ขันเช็คการลบ User “ปรับ_ECS_Report20230630.sql

Report Builder System (1.2.2) 29/6/2023

• แก้ไขปัญหาการส่งลบข้อมูล Task Auto PDF • แก้ไขเรื่องการ Import report template

Report Builder System (1.2.1) 2/3/2022

• รัน Script ปรับ_ReportAutoPDF20230302.sql ใน database ReportAutoPDF

Report Builder System (1.2.0) 22/12/2022

• เพิ่มฟังก์ชันลบอีเมลที่ต้องการออกจากการกำหนด Task • ปรับรูปแบบการเพิ่ม, แก้ไขอีเมล ให้สะดวกในการกำหนด • เพิ่มการกำหนดข้อมูล BCC • เพิ่มการทำงานการส่งอีเมลในส่วนของ BCC (Report Service)

Report Builder System (1.1.4) 25/8/2022

• ปรับชื่อไฟล์ตอนส่งอีเมล โดยตัด _M ออก • เพิ่มการแสดงชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ โดยกำหนดตัวแปรเป็น [CompanyEng]

PPReport (1.1.6) 3/11/2023

1. ปรับคอลัมน์ DestCountry ใน Table GTL_DocControl เพิ่มการกำหนดเงื่อนไขการแสดงข้อมูลในรายงาน ดังนี้ • หากระบุค่า Name ในช่อง Format ให้แสดง “ชื่อประเทศ” ในรายงาน (ดึงข้อมูลมาจากคอลัมน์ CountryName ใน Table Mas_RFICC) • หากไม่ระบุค่าใดๆ (ว่าง) ในช่อง Format ให้แสดง “รหัสประเทศ” ในรายงาน

PPReport (1.1.5) 18/10/2023

• แก้ไขข้อผิดพลาดการดึงข้อมูล TotalShortFOBPriceB ที่โปรแกรม Export

LPI (1.0.40) 25/10/2023

• เพิ่ม ช่อง ปริมาณ (หน้า Detail) ในรายงานสรุปการส่งข้อมูล

E-Transit (1.0.40) 30/10/2023

ขอแก้ไขการส่งค่า xml เอกสารยกเลิกของ ใบขนและใบกำกับ transit 1.กรณีช่อง Broker มีค่าซึ่งไม่ใช่ TaxNo เดียวกันกับผู้ขอถ่ายลำ/ผ่านแดน ให้ส่งค่าดังนี้ - Company info = TaxNo Broker - Agent info = TaxNo ผู้ขอถ่ายลำ/ผ่านแดน 2. กรณีช่อง Broker ไม่มีค่า หรือ มีค่าและเป็น TaxNo เดียวกันกับผู้ขอถ่ายลำ/ผ่านแดน ให้ส่งค่าดังนี้ - Company info = TaxNo ผู้ขอถ่ายลำ/ผ่านแดน - Agent info = ไม่ส่งค่า

Pinkform (3.4.0) 3/4/2024

• เพิ่มเติมไฟบอกสถานะการทำงานของ Autosend ว่าเปิดอยู่ และทำงานอยู่หรือไม่ • ช่องพิกัดศุลกากร และช่องรหัสสถิติสินค้า เปลี่ยนเป็นช่องสีแดง และมีการเตือนให้ใส่ • ลำดับรายการใน Invoice ถ้ามีค่า 0 ให้มีการเตือนไม่สามารถใส่ค่า 0 ได้ • กรณีเลือกพิกัดศุลกากรเลขเดิม ปรับให้ดึงข้อมูลรหัสถิติสินค้าด้วย (เปลี่ยน Tool เป็น DevExpress) • คัดลอกใบเสร็จและใบสีชมพูมาเก็บลงใน Folder PINKFROM/Document • พิมพ์เลขลำดับรายการแล้วให้ไปที่ข้อมูลรายการนั้น • ช่องชื่อจังหวัด,ชื่ออำเภอ,ชื่อตำบล ที่ผลิต ให้ปรับให้ไม่สามารถแก้ไขได้ • ปรับสถานะ 10-อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ • แก้ไข ค่า ItemCount (จำนวนรายการ) ส่งขึ้น Van ให้ถูกต้อง • ปรับ cursor ในช่องวันที่ (เปลี่ยน Tool เป็น DevExpress) • ปรับ ช่องหมายเหตุ (เปลี่ยน Tool เป็น DevExpress) • ปรับปุ่มบันทึก พิมพ์ เพิ่มใหม่ ให้รูปเหมือน .NET ใบขน • กรณี ProfileType เป็น Exporter ให้ปิดช่อง Broker ไม่ให้ใส่ข้อมูลได้ • ใส่วันที่เอกสารเป็นวันที่ปัจจุบัน เมื่อเพิ่มเอกสารใหม่ • สร้างเอกสารใหม่ (ตรวจสอบจาก Profile การลงทะเบียน) กรณีเป็นตัวแทนออกของ ให้ใส่ข้อมูลช่องตัวแทนออกของ กรณีเป็นผู้ส่งออก ให้ใส่ข้อมูลช่องผู้ส่งออก • ขอเพิ่มเงื่อนไขของวันที่ออกรายงาน 1 - วันที่เอกสาร 2 - วันที่ใบเสร็จ 3 - วันที่ใบรับรองฯ 4 - วันที่ Invoice 5 - วันที่ส่งออก

Pinkform (3.3.0) 1/3/2024

ใบดราฟ เพิ่มปุ่ม Export และปุ่ม Print บน ToolBar ปรับช่อง Total Foreign ให้เป็นสีแดง และแจ้งเตือนเมื่อไม่ได้ระบุค่าด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะไม่อนุมัติถ้าไม่มีค่านี้ ปรับช่อง หมายเหตุ ให้รองรับได้ 256 ตัวอักษร

Pinkform (3.2.0) 14/2/2024

-ปรับการเตือนข้อมูลที่อยู่ของผู้ส่งออกและ Consignee ต้องใส่ข้อมูล และปรับข้อความเป็นสีแดง -แก้ไข Bug กรณีบันทึกข้อมูลจำนวนเป็นทศนิยมไม่ได้ -ปรับใบดราฟ คำว่า BY PLANE เป็น BY AIR FREIGHT -แก้ไข ฺBug error input string ตอนออกรายงาน -ปรับ ขนาด font หน้าใบดราฟ เป็น 12

Pinkform (3.1.0) 20/12/2023

กำหนดสิทธิ์ User การใช้งาน กำหนดสิทธิ์ การเห็น Ref ของแต่ละ User และเห็นทั้งหมดได้ ที่หน้าจอ List กำหนดสิทธิ์ การเห็น Ref ของแต่ละ User และเห็นทั้งหมดได้ ที่หน้าจอ Sign ช่องตัวแทนออกของ ให้เลือกข้อมูลได้เฉพาะค่า Tax ของค่าคงที่ระบบ กรณีที่ไม่ใช่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ImportExcelInvB (1.2.0) 8/2/2024

เพิ่มการรับเข้าข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า

Autosend (2.4.0) 27/3/2024

-บันทึกสถานะการทำงานของโปรแกรม Autosend (เพิ่ม Base AutoS_Process) WebService ให้สามารถดึงข้อมูล NSWProfileType จาก Profile ได้ (เพิ่ม field NSWProfileType Table AutoS_NewConfigProfile)

Autosend (2.3.0) 28/2/2024

-ปรับให้โปรแกรม Autosend ตรวจสอบ อักขระพิเศษก่อนส่งข้อมูล หากพบข้อผิดพลาด ให้ตอบกลับข้อความผิดพลาดไปยัง User ทราบ ทาง Notify Popup สีชมพู และหน้าจอตอบกลับในแต่ละโปรแกรม -ปรับตัวตรวจสอบ Profile Test เพิ่มตัวอักษรนำหน้า IJ จากเดิม ABCH เป็น ABCHIJ