Loading...

ให้ใส่ปริมาณและหน่วยตาม SpaceCode อากรตามสภาพ

ต้องให้แก้ไขหน่วยของปริมาณให้เป็น C62 ตามพิกัดศุลกากร

ตรวจสอบไฟล์ Excell ลูกค้า พบมีการตั้งรูปแบบข้อมูลในฟิลด์ไม่ถูกต้อง ต้งตั้งให้เป็นรูปแบบตัวอักษร Text โดยการใส่ นำหน้าตัวเลขและวันที่

ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีช่อง Broker Tax ID ไม่ถูกต้องต้องระบุเป็นของ Broker เท่านั้น (อาจเข้าใจผิดว่าต้องใส่เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้นำเข้า - ส่งออก ซึ่งเป็นการระบุที่ผิด)

วันที่นำเข้าไม่ได้อยู่ในช่วงบังคับใช้